Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia stanowisko EFSA dotyczące skażenia żywności:

EFSA ściśle monitoruje sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie. Marta Hugas, główny naukowiec EFSA zaznaczyła, że w  przypadku epidemii pokrewnych koronawirusów, takich jak koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) i  zespołu niewydolności oddechowej na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV) nie doszło do transmisji choroby poprzez żywność. Dotychczas nie ma dowodów wskazujących na to, aby w przypadku choroby COVID-19 miało być inaczej.  

Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)  prawdopodobnym pierwotnym źródłem infekcji w Chinach były zwierzęta, jednak wirus przenosi się z człowieka na człowieka głównie drogą kropelkową, tj. podczas kichania, kaszlu czy wydychania powietrza. Więcej informacji na temat dróg transmisji wirusa jest dostępnych na stronie Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR) w Niemczech: https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html

Naukowcy i organy władzy na całym świecie monitorują rozprzestrzenianie się wirusa. Dotychczas nie ma żadnych doniesień dotyczących jego transmisji poprzez żywność, toteż EFSA nie jest bezpośrednio zaangażowana w reakcję na trwający kryzys, jednakże monitoruje literaturę naukową pod kątem nowych istotnych informacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia zapobiegawcze, w tym porady dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych podczas obróbki i przygotowywania żywności dotyczących m.in. mycia rąk, dokładnego gotowania mięsa i unikania potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy gotowaną i niegotowaną żywnością.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ograniczenie ryzyka zarażenia – środki wdrożone w siedzibie EFSA

EFSA jest zlokalizowana w Parmie, tj. w północnej części Włoch objętej wyjątkowymi restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się narzuconymi przez włoski rząd.

W związku z powyższym Urząd przyjął szereg środków zgodnie z zaleceniami, w tym m.in.: oddelegowanie większości pracowników do pracy w domu, organizowanie telespotkań z ekspertami i partnerami, zawieszenie wydarzeń, podróży służbowych i wizyt publicznych co najmniej do 8 kwietnia. Środki te są weryfikowane na bieżąco w świetle nowych informacji.

Informacje dotyczące epidemii i oceny ryzyka wykorzystywane przez Państwa Członkowskie i Komisję Europejską w celu dostosowywania sposobu postępowania do okoliczności są na bieżąco aktualizowane przez ECDC. WHO koordynuje wysiłki podejmowane w skali światowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że w przypadku pytań dotyczących wyłącznie środków spożywczych należy kontaktować się z Sekcją Higieny Żywności i Żywienia pod nr telefonu 62 508 13 30 wewn. 24 i 25.

Informacja przygotowana na podstawie

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

 dla branży handlowej

 w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

  1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
  3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
  7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
  8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
  10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk ptasiej grypy A/H5N8/ informuje, że Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat zawierający zalecenia i wytyczne w przypadku wykrycia ognisk grypy oraz informacje z zakresu higieny, warunków temperaturowych przygotowywania i obróbki mięsa drobiowego.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego - pobierz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny produkcji żywności zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 - załącznik I Produkcja Podstawowa.

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej zachęcam do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w dokumencie KE z 2017 r. Szczegóły zawarte w załączniku - pobierz

Dokument ten wskazuje na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożenia w produkcji owoców i warzyw, udziela producentom na poziomie produkcji pierwotnej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dot. higieny produkcji i obrotu świeżymi owocami i warzywami, zawiera wytyczne dot. sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

W dniu 7 lutego w Centrum Edukacyjno Wystawowym w Marszewie odbyło się szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Prelekcja w przedmiotowym temacie została wygłoszona przez Kierownika Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Pleszewie.

W zaprezentowanym wykładzie poruszono problematykę działalności w ramach RHD w kontekście żywności pochodzenia roślinnego. Przedstawiono m.in. wymagania prawne, wymagania higieniczne jak również omówiono oznakowanie środków spożywczych.

 

Poradnik - Rolniczy Handel Detaliczny - pobierz

 

Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające sprzedaż żywności przez rolników tzw. rolniczy handel detaliczny.

Celem niniejszej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy z surowców pochodzących tylko i wyłącznie z własnego gospodarstwa.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny z produktów pochodzenia roślinnego zobowiązane są do rejestracji u właściwego PPIS.

Od 1 września 2016r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 115).

Mapa strony

Mapa zagrożeń