Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

 

Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne (warto korzystać z atlasu grzybowego). Grzyby jadalne są często bardzo podobne do grzybów trujących lub niejadalnych.

  • Nie wolno rozpoznawać gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku -istnieją gatunki śmiertelnie trujące, posiadające przyjemny, słodkawy smak, np. muchomor sromotnikowi, muchomor wiosenny.
  • Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.
  • Zbieraj wyłącznie grzyby zdrowe, a także wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode grzyby, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.
  • Grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać leśną ściółką, dzięki czemu zapobiega się wysychaniu grzybni.
  • Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z foliowych reklamówek, gdyż grzyby w nich przechowywane powodują zaparzanie owocników i przyspieszają ich psucie.
  • Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne lub drogi o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby wchłaniają z otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
  • Nie zbieraj grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszcz grzybów niejadalnych i trujących, ponieważ są pokarmem dla leśnych zwierząt i stanowią istotny element biocenozy lasu.
  • Nie należy zbyt długo przechowywać zebranych grzybów ani potraw z nich przygotowanych, gdyż grzyby psują się bardzo szybko i powstają w nich substancje toksyczne.
  • Nie podawaj potraw z grzybów małym dzieciom oraz osobom starszym i chorym.
  • Jeżeli po spożyciu grzybów wystąpią nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcz mięśni, podwyższona temperatura, należy sprowokować wymioty i natychmiast zgłosić się do lekarza. Obierzyny grzybów, resztki potrawy, wymiociny stanowią ważny materiał do ustalenia przyczyny zatrucia i pozwalają zastosować właściwe leczenie.

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pleszewie, ul. Poznańska 30 w godzinach od 7:30 do 14:00 można skorzystać w przypadku wątpliwości z bezpłatnej porady klasyfikatora grzybów lub uzyskać atest dopuszczający do obrotu grzyby świeże.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny produkcji żywności zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 - załącznik I Produkcja Podstawowa.

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej zachęcam do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w dokumencie KE z 2017 r. Szczegóły zawarte w załączniku - pobierz

Dokument ten wskazuje na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożenia w produkcji owoców i warzyw, udziela producentom na poziomie produkcji pierwotnej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dot. higieny produkcji i obrotu świeżymi owocami i warzywami, zawiera wytyczne dot. sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

W dniu 7 lutego w Centrum Edukacyjno Wystawowym w Marszewie odbyło się szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Prelekcja w przedmiotowym temacie została wygłoszona przez Kierownika Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Pleszewie.

W zaprezentowanym wykładzie poruszono problematykę działalności w ramach RHD w kontekście żywności pochodzenia roślinnego. Przedstawiono m.in. wymagania prawne, wymagania higieniczne jak również omówiono oznakowanie środków spożywczych.

 

Poradnik - Rolniczy Handel Detaliczny - pobierz

 

Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające sprzedaż żywności przez rolników tzw. rolniczy handel detaliczny.

Celem niniejszej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy z surowców pochodzących tylko i wyłącznie z własnego gospodarstwa.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny z produktów pochodzenia roślinnego zobowiązane są do rejestracji u właściwego PPIS.

Od 1 września 2016r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 115).

Mapa strony

Mapa zagrożeń