Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

IDENTYFIKATOR UFI – podstawowe informacje

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia.

Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich państw członkowskich EOG, począwszy od 2020 roku.

Wytyczne dotyczące stosowania UFI oraz zmiany dotyczące oznakowania mieszanin zostały opublikowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542. Jednocześnie do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) dodano załącznik VIII.

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:

• mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.

• mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.

• mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.

• mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r.

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

• „UFI” – taki sam we wszystkich językach UE i nie powinien być tłumaczony, musi być zapisany wielkimi literami.

• „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kod jest podzielony na cztery bloki, każdy z nich oddzielony myślnikiem.

• UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny.

• Nie określono żadnych szczególnych wymagań typograficznych (np. typu lub rozmiaru czcionki).

• UFI musi być podany na etykiecie wszystkich produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny.

• W przypadku mieszanin niebezpiecznych do użytku przemysłowego oraz mieszanin, które nie są pakowane, UFI może być wskazany w karcie charakterystyki.

• Powinien być trwale oznaczony na etykiecie.

Przykład:

ufi

Informacje w skrócie - ulotka

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_pl.pdf/a84fc8eb-f4d8-03ec-5110-bb2eb7568aca

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w&feature=youtu.be&_cldee=ZGlhd2llcnpiaWNrYUBnbWFpbC5jb20%3D&recipientid=lead-18a6f4e0c0e0e71180fa005056952b31-1683bbbc3493417aa918090e7e8c7d98&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=25

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń