Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia.

Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich państw członkowskich EOG, począwszy od 2020 roku.

Wytyczne dotyczące stosowania UFI oraz zmiany dotyczące oznakowania mieszanin zostały opublikowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542. Jednocześnie do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) dodano załącznik VIII.

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:

• mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.

• mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.

• mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.

• mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r.

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

• „UFI” – taki sam we wszystkich językach UE i nie powinien być tłumaczony, musi być zapisany wielkimi literami.

• „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kod jest podzielony na cztery bloki, każdy z nich oddzielony myślnikiem.

• UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny.

• Nie określono żadnych szczególnych wymagań typograficznych (np. typu lub rozmiaru czcionki).

• UFI musi być podany na etykiecie wszystkich produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny.

• W przypadku mieszanin niebezpiecznych do użytku przemysłowego oraz mieszanin, które nie są pakowane, UFI może być wskazany w karcie charakterystyki.

• Powinien być trwale oznaczony na etykiecie.

Przykład:

ufi

Informacje w skrócie - ulotka

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_pl.pdf/a84fc8eb-f4d8-03ec-5110-bb2eb7568aca

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w&feature=youtu.be&_cldee=ZGlhd2llcnpiaWNrYUBnbWFpbC5jb20%3D&recipientid=lead-18a6f4e0c0e0e71180fa005056952b31-1683bbbc3493417aa918090e7e8c7d98&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=25

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje do publicznej wiadomości komunikaty Międzynarodowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresami:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa bel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa bel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

KOMUNIKATY V i VI KOMISJI ds. NDS i NDN (link)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie nawiązując do europejskiej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” informuje, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim Konkursie Dobrych Praktyk zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy).

Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

Dodatkowe informacje o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs.

Do pobrania:

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk - format pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą:

„Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”.

Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Pobierz poradnik - format pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuję o rozpoczynającej się w 2018 roku kolejnej edycji kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Celem kampanii zaplanowanej na lata 2018-2019 pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Jednocześnie Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zachęca przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy warunków pracy w zakładach pracy, do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP.

Dodatkowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: https://osha.europa.eu, a także https://www.ciop.pl.

subst

Mapa strony

Mapa zagrożeń