Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pleszewie jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023912 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie jest powiat pleszewski.

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji, przy pomocy głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

Mapa strony

Mapa zagrożeń