Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pleszewie jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023912 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie jest powiat pleszewski.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie nadano statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 352/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r.


Statut PSSE w Pleszewie - otwórz

 

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, przy pomocy głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1412 z późn.zm. );
2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.);
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

Mapa strony

Mapa zagrożeń