Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Celem konkursu jest :

- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e - papierosów,

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-

papierosów,

- promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej,

- kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne napisanie apelu do rówieśników pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat szkodliwości używania              e-papierosów  (szczegóły w regulaminie konkursu).

Nagrodzoną pracę w etapie szkolnym wraz z załączoną zgodą opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu) należy przesłać w terminie do      6 kwietnia 2020 roku na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna          w Pleszewie, ul. Poznańska 30,  63-300 Pleszew.

do pobrania:

załącznik nr 1 - Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie;

załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt.: „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” 2020r. do etapu powiatowego;

załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia laureata etapu powiatowego konkursu pt.: „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” 2020r. do etapu wojewódzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku, IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach w programu edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły uczestniczące, jak również nieuczestniczące w programie. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu należy przesłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych PSSE woj. wielkopolskiego, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. PPIS powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe i w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r. przesyła do WSSE w Poznaniu 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona.

Pracę należy przesłać na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

Wraz ze zwycięską pracą konkursową proszę o przysłanie (na potrzeby WSSE w Poznaniu jako Administratora danych osobowych na etapie wojewódzkim) „klauzule WSSE w Poznaniu” podpisane przez uczniów lub przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich uczestników konkursu, zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu. WPWIS powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które w terminie do dnia 13 maja 2020r. przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona spośród prac nadesłanych z PSSE.

Główny Inspektor Sanitarny, w terminie do dnia 13 maja 2020r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym, która w terminie do dnia 26 maja 2020r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie.

Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 28 maja 2020r.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce). Informacja o konkursie została przekazana do Kuratorium Oświaty w Poznaniu z prośbą, o poinformowanie szkół ponadpodstawowych na terenie woj. wielkopolskiego.

W związku z powyższym proszę o zmotywowanie szkół zlokalizowanych na terenie PSSE do udziału w IV edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”. Ponadto proszę o promowanie konkursu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Stacji. Informacja o konkursie jest również dostępna na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Załączniki:

1. Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek” wraz załącznikami od 1do 4 do regulaminu.

2. Klauzula WSSE w Poznaniu pełnoletni.

3. Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Konkurs skierowany jest uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs adresowany jest zarówno do szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie. Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

W roku szkolnym 2019/2020 zmodernizowany został Internetowy System Konkursowy do obsługi Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który dostępny jest na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl (zakładka Rejestracja).

Zgodnie z harmonogramem szkoły mają możliwość rejestracji online do Konkursu w terminie od 16.10.2019r. do 20.12.2019r.

Szczegółowe zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pleszewskiego do udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

W roku szkolnym 2019/20 odbędzie się 16 edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 –2021.

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu na mem internetowy pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”.

2. Załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie,

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń