Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /pssepleszew/skrytka lub /pssepleszew/skrytkaESP
 • telefonicznie: (62) 508 13 30

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Heronimczak. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Stacji lub e-mailem na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Pleszewie, w tym realizacji Państwa praw.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

4. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności w związku z:

 • ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ;
 • ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • ustawą z dnia 6 sierpnia 2019r. r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Mapa strony

Mapa zagrożeń