Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił III edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień. W tym roku, w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych PSSE woj. wielkopolskiego w terminie do 16 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. PPIS powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe i w terminie do 6 maja 2019r. przesyła do WSSE w Poznaniu 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona.

Pracę należy przesłać na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

WPWIS powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które w terminie do 20 maja 2019r. przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona. Główny Inspektor Sanitarny, w terminie do dnia 20 maja 2019r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym, która w terminie do dnia 3 czerwca 2019r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisje konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 5 czerwca 2019r.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce).

Zapraszamy do wzięcia udziału w/w konkursie.

Załącznik:

Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Załączniki do Regulaminu:

1. Deklaracja uczestnictwa szkoły.

2 .Formularz zgłoszeniowy.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka - osoba niepełnoletnia.

Mapa strony

Mapa zagrożeń