Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Informacja dotycząca dokonywania odbiorów obiektów w czasie epidemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie nawiązując do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2020r. znak DN-NS.9011.500.2020 dotyczącego zawieszania na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) biegów terminów wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) i sposobu postępowania w przedmiotowych sprawach, w tym tzw. milczące załatwienie sprawy przedstawia stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w powyżej sprawie.

Na wstępie należy wskazać, iż co prawda art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane wskazuje, iż niezajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag, niezbędnym jednakże jest czytanie go łącznie z art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, m.in. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ww. ustawy. W obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia, jest działaniem bezskutecznym prawnie.

Zgodnie bowiem z art. 15zzs ust. 8 ustawą COVID-19, bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Z uwagi na powyższe w celu umożliwienia inwestorowi złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w miarę posiadanych możliwości, realizował będzie zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane poprzez: - zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub b) wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jednakże w przypadku gdyby, z uwagi na priorytetowy charakter inwestycji dla inwestora oraz konieczność realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadań wynikających z epidemii, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, zostanie wskazane w wydawanym zaświadczeniu, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęcie powyższego rozwiązania z jednej strony umożliwi inwestorowi spełnienie wymagań wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a z drugiej strony będzie sygnałem dla organów nadzoru budowlanego, konieczności dokonania bardziej wnikliwej analizy wniosku, zgłoszenia inwestora.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wystosował prośbę do Ministerstwa Rozwoju o zobowiązanie inwestorów oraz poproszenie ich o:

1) przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej priorytetowej kolejności rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

2) doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia i potwierdzenia stanu faktycznego.

Pismo GIS - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 

 

 

Uwaga stan epidemii

KONTAKT Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNĄ W PLESZEWIE
WYŁACZNIE TELEFONICZNIE

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30-15.05

POD NUMEREM TEL. 62 508 13 30
TELEFON ALARMOWY W NAGŁYCH PRZYPADKACH
694 534 040 oraz 570 590 620