Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Dotyczy wydawania opinii w sprawie niespełnienia wymagań podmiotów leczniczych związanych z tzw. programem dostosowawczym oraz ich wpływu na bezpieczeństwo pacjentów

Do końca 2017 roku podmioty lecznicze miały za zadanie, na podstawie indywidualnych zaopiniowanych programów dostosowawczych, poprawić swoją infrastrukturę i warunki pobytu pacjentów. Placówki, które tego nie zrobiły, mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o ocenę wpływu nieprawidłowości na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Opinia wydawana będzie w drodze postanowienia i będzie dotyczyła wyłącznie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, wynikających z art. 22 ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych . Takie kwestie, jak np. ochrona przeciwpożarowa, typowe sprawy budowlane czy z zakresu BHP nie będą w niej uwzględniane.

Organy Państwowej Inspekcji przy wydawaniu opinii szczególną uwagę zwracać będą na bezpieczeństwo biologiczne: przenoszenie biologicznych czynników chorobotwórczych, właściwą sterylizację i dekontaminację, właściwą wentylację oraz zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania w energię i wodę.

Wnioski o wydanie opinii dotyczącej niepełnienia wymagań związanych z tzw. programem dostosowawczym oraz ich wpływu na bezpieczeństwo pacjentów powinny zawierać:

- wykaz zadań wynikających z braku spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które nie zostaną zrealizowane do dnia 31.12.2017r. a zostały ujęte w programie dostosowawczym placówki oraz są konieczne do spełnienia,

- ostateczny i realny termin oraz wskazanie sposobu wykonania niedostosowań,

- dowody potwierdzające możliwość spełnienia wymagań w wyznaczonym terminie ( zabezpieczenie środków finansowych, dokonane przetargi itp.),

- akceptację organu założycielskiego dotyczącą udziału w sfinansowaniu dostosowania placówki medycznej

- ocenę ryzyka wystąpienia możliwego zdarzenia niepożądanego związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w niedostosowanych obszarach oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów - dla poszczególnych zadań określonych do wykonania w programie dostosowawczym.

Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą nie wystąpi z wnioskiem o wydanie takowej opinii do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musi mieć świadomość, że prowadzi działalność, która nie spełniania określonych prawem wymogów co skutkuje dalszymi konsekwencjami prawnymi.

Negatywna ocena wpływu niespełnienia wszystkich wymogów pomieszczeń i urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów może w skrajnym przypadku doprowadzić do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 

 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatelaw sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi